Στοιχεία Επιχείρησης

Η χρήση των αρχείων αυτών στο διαδίκτυο, εκτός των πλαισίων της εφαρμογής, επιτρέπεται µόνο µε την αναφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως δημιουργό αυτών, και με παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε την χρήση ηλεκτρονικού συνδέσμου. Παράδειγμα αναφοράς: Φωτογραφία: VSale, www.vsale.io ή Photo: @vsale_app Για χρήση σε εκτύπωση ή/και προωθητική καμπάνια ο Συνεργάτης οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για να λάβει το επιθυμητό αρχείο σε μορφή κατάλληλη προς εκτύπωση, με επιπλέον κόστος 3,5€ ανά τεμάχιο (η τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ) και ανά χρήση (εκτύπωση, προωθητική καμπάνια). Ο Συνεργάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα αρχείων, δηλαδή να του μεταφερθεί η ιδιοκτησία. Το κόστος αυτού ορίζεται ανά περίπτωση. Απαγορεύεται η παραποίηση ή/και αλλοίωση των φωτογραφιών µε οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό κλπ.) χωρίς γραπτή άδεια της Εταιρείας. Κάθε χρήση των αρχείων πέραν από την επιτρεπτή κατά την άδεια χρήσης, επιφέρει επιπλέον χρέωση και απαιτεί έκδοση νέας άδειας. Οποιαδήποτε χρήση των αρχείων από́ το Συνεργάτη, χωρίς την άδεια χρήσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στοιχειοθετεί δικαίωμα αποζημίωσης, υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Συμφωνούν και αμοιβαία συνομολογούν τα εξής:
Ι. Ορισμοί
Οι παρακάτω ορισμοί εφαρμόζονται στην παρούσα σύμβαση:
«Εταιρεία» H Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «VSALE Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VSALE», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας αρ. 69, με ΑΦΜ 801599500 και αριθμό ΓΕΜΗ 159876901000
«Συνεργάτης» είναι ο αντισυμβαλλόμενος στην παρούσα και τα στοιχεία αναγράφονται στην παραπάνω φόρμα.
«Ιστοσελίδα» είναι η ιστοσελίδα που διατηρεί η Εταιρεία στη διαδικτυακή διεύθυνση www.vsale.io
«Εφαρμογή» η εφαρμογή «VSALE», όπως εκάστοτε διατίθεται στα λειτουργικά προγράμματα «VSALE», «VSALE BUSINESS» και «VSALE WHITELABEL»
«Χρήστης»/ «Καταναλωτής» είναι κάθε πρόσωπο που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα ή την εφαρμογή και πραγματοποιεί, βιντεοκλήσεις, παραγγελίες, αγορές, πληρωμές και λοιπές χρήσεις εντός της εφαρμογής μέσω αυτής.
«Προμήθεια» είναι το ποσοστό προμήθειας επί της τελικής αξίας πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.
«Προϊόντα» είναι τα αντικείμενα που διατίθενται προς πώληση από το Συνεργάτη μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής.
«Καλάθι Αγορών» είναι το σύνολο των επιλεγμένων του Χρήστη προϊόντων αγοράς.
«Αμοιβή Εταιρείας» είναι το αντάλλαγμα που λαμβάνει η Εταιρεία από το Συνεργάτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η αμοιβή δύναται να συνίσταται σε ποσοστό επί των πωλήσεων, σε σταθερό ποσό ή σε συνδυασμό των ανωτέρω
Άρθρο 1
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ι. Η Εταιρεία είναι αποκλειστική δικαιούχος του με αριθμό 271409 εμπορικού σήματος (Κλάσεις 35, 39 και 42), το οποίο αποτελείται από το λεκτικό «Vsale» και απεικόνιση.
ΙΙ. Η Εταιρεία, επίσης, είναι και λειτουργός της εφαρμογής με την εμπορική ονομασία «VSALE», όπως εξειδικεύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, καθώς και αποκλειστική νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domain name) υπό στοιχεία www.vsale.io, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (web site) στο διαδίκτυο, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες – μέλη για προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσα από τις λειτουργούσες στο διαδίκτυο ιστοσελίδες ηλεκτρονικών και μη καταστημάτων των Συνεργατών, καθώς και η αγορά αυτών.
ΙΙΙ. Ο Συνεργάτης είναι μία εμπορική επιχείρηση, Προς το σκοπό της αύξησης του κύκλου εργασιών και των πωλήσεών του, ο Συνεργάτης επιθυμεί να συνεργαστεί με την Εταιρεία, αξιοποιώντας την Εφαρμογή.
IV. Τα μέρη συμφωνούν ότι, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ανωτέρω ιστοσελίδας και Εφαρμογής, η αγορά των Προϊόντων από τον καταναλωτή, θα λαμβάνει χώρα μέσω της Εταιρείας, ως διαμεσολαβήτριας. Η Εταιρεία, η οποία μεσολαβεί μεταξύ του Συνεργάτη και του Χρήστη, θα εισπράττει το αντάλλαγμα και θα αποδίδει στο Συνεργάτη το ποσό που του αναλογεί, αφού παρακρατήσει τη νόμιμη προμήθειά της και τις δαπάνες της, ως κατωτέρω αναλύεται. Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει μεταξύ Συνεργάτη και Χρήστη, ο Συνεργάτης καθιστά αζήμια και απαλλάσσει την Εταιρεία από κάθε και οποιασδήποτε φύσεως ευθύνη, βάρος, ζημία, αξίωση, δαπάνη, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων δικαστικών εξόδων ή/και κόστος που προκύπτει ή/και συνδέεται ή/και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα προϊόντα ή/και με το επιτυχές αποτέλεσμα και την έκβαση της αποστολής της Παρόχου Εταιρείας, ήτοι την μεσολάβηση μεταξύ του Συνεργάτη και του Χρήστη για να καταρτιστεί η σύμβαση της πώλησης.
V. Η Εταιρεία θέτει στη διάθεση του Συνεργάτη ηλεκτρονικό Σύστημα Ενημέρωσης Πληροφοριών. Σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο αλλαγής είτε (α) βασικών στοιχείων του Συνεργάτη, ιδίως των φορολογικών στοιχείων της διεύθυνσής του, του τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του είτε (β) στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά του Χρήστη, ο Συνεργάτης υποχρεούται να ενημερώσει την Εταιρεία και να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες διορθώσεις. Ο Συνεργάτης δεσμεύεται να παρακολουθεί το σύνολο των παραγγελιών που λαμβάνει σε καθημερινή βάση, να αποδέχεται ή να απορρίπτει αυτές και να προβαίνει σε τυχόν απαιτούμενες ενέργειες όπως έχουν περιγραφεί άνωθεν. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Συνεργάτης οφείλει να ειδοποιήσει την Πάροχο Εταιρεία προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 24 ωρών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω.
ΙΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας συνεργασίας είναι ετήσια (1 έτους). Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκφράσει εγγράφως αντίρρηση, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες προ της λήξεως της ετήσιας διάρκειας, τότε εκείνη ανανεώνεται αυτοδικαίως για επιπλέον ένα έτος. Σε κάθε περίπτωση, η ελάχιστη διάρκεια της Σύμβασης δε μπορεί να υπολείπεται των έξι (6) μηνών, από την έναρξη της συνεργασίας, υπό την έννοια ότι ο Συνεργάτης, ακόμα και αν επιθυμεί να καταγγείλει τη Σύμβαση, οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, μέχρι τη συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ).
Άρθρο 2
Ο Συνεργάτης ρητώς δηλώνει και αποδέχεται ότι δεν θα εκχωρήσει ούτε θα μεταβιβάσει για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, εν όλω ή εν μέρει, τις συμβατικές υποχρεώσεις του σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Αντιθέτως, η Εταιρεία δύναται να εκχωρήσει, μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων ή των υποχρεώσεών της από την παρούσα, σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος, η Εταιρεία δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Συνεργάτη με κάθε πρόσφορο μέσο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας και υπό την προϋπόθεση ότι ο Συνεργάτης θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
Άρθρο 3
Η Εταιρεία επιλέγει, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τις κατηγορίες και τα προϊόντα για τα οποία θα παρέχει τις υπηρεσίες της για τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών παραγγελιών. Ο Συνεργάτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή και διάθεση προς πώληση του συνόλου ή μέρος των προϊόντων που πωλεί από το κατάστημά του και εκτίθενται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή.
Ο Συνεργάτης οφείλει να είναι ακριβής, ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για διαφορές στο περιεχόμενο που οφείλονται σε αδυναμία ενημέρωσης του περιεχομένου οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του Συνεργάτη.
Η λήψη παραγγελίας από τον Χρήστη για προϊόντα εμπορίας του Συνεργάτη που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, αλλά και η προώθηση της παραγγελίας δεν γίνονται από την Εταιρεία, αλλά από το Συνεργάτη. Ο Συνεργάτης εκδίδει το παραστατικό για την πώληση και το αποστέλλει στο Χρήστη, ως συνοδευτικό της παραγγελίας. Η λήψη της πληρωμής για την εξόφληση της παραγγελίας γίνεται από την Εταιρεία, στο όνομα και για λογαριασμό του Συνεργάτη, στον οποίο αποδίδεται το τίμημα της παραγγελίας, αφού παρακρατηθούν από την Εταιρεία η νόμιμη προμήθειά της, καθώς και οι συμφωνηθείσες δαπάνες.
Εναλλακτικά, είναι δυνατό, στο πλαίσιο της παρούσας η Εταιρεία να αναλαμβάνει τη λήψη της παραγγελίας και την αποστολή του Προϊόντος στο χρήστη, κατόπιν ρητής συμφωνίας με το Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να ενημερώνει το Συνεργάτη, σε ημερήσια βάση, τόσο για τις τρέχουσες παραγγελίες, όσο και για τις παραδόσεις και την εξόφλησή τους.
Ο Συνεργάτης ενημερώνει την Εταιρεία για την αποδοχή της παραγγελίας εντός χρονικού ορίου μίας ημέρας, που γνωστοποιείται κατά τη λήψη της παραγγελίας.
Ο Συνεργάτης οφείλει να εκδώσει σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης για κάθε παραγγελία, το οποίο θα αποστέλλει μαζί με την παραγγελία και θα γνωστοποιεί στην Εταιρεία.
Η Εταιρεία καταγράφει, σε ειδικό αρχείο σε υπολογιστικά συστήματα, τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται στα προϊόντα εμπορίας του Συνεργάτη. Στο αρχείο καταγραφής εμφανίζονται η ημέρα και ώρα που πραγματοποιείται η πώληση, η ποσότητα πωληθέντων προϊόντων και η τιμή εκάστου πωληθέντος προϊόντος. Η αμοιβή της Παρόχου Εταιρείας ισούται με το γινόμενο της τιμής εκάστης μονάδας πωληθέντος προϊόντος επί την συμφωνηθείσα προμήθεια (συμπεριλαμβανομένων τυχόν φόρων και τελών), χωρίς να συνυπολογίζεται τυχόν χρέωση μεταφορικών εξόδων ή τυχόν λοιπών εξόδων της παραγγελίας.
Αυτονόητο τυγχάνει ότι, καθώς η λήψη και εκτέλεση της παραγγελίας γίνεται από την Εταιρεία, ο Συνεργάτης οφείλει να συνδράμει στη διεκπεραίωσή της. Τυχόν πλημμέλεια από πλευράς του Συνεργάτη, θεμελιώνει δικαίωμα αποζημίωσης υπέρ της Εταιρείας. Εφόσον η παραγγελία ακυρωθεί για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Συνεργάτη, τότε η Εταιρεία δικαιούται τη νόμιμη αμοιβή της, ακόμα και χωρίς να εκτελεσθεί. Τέλος, ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να αποζημιώσει την Εταιρεία, στην περίπτωση που, λόγω υπαιτιότητάς του, η Εταιρεία κληθεί να καταβάλλει το οποιοδήποτε ποσό στο Χρήστη, καθώς και σε οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή.
Άρθρο 4
Η Αμοιβή - Προμήθεια της Εταιρείας και το εν γένει αντάλλαγμα για την παροχή των υπηρεσιών της, προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί το Παράρτημα Ι, καθώς και την τιμολογιακή της πολιτική, αναλόγως των αναγκών, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Συνεργάτη.
Ο τρόπος πληρωμής του Συνεργάτη θα είναι ο εξής: Η Εταιρεία θα προβαίνει σε εκκαθάριση των πραγματοποιηθησών συναλλαγών, ανά δεκαπέντε (15) ημέρες εκάστου ημερολογιακού μήνα. Εκ του ανωτέρω ποσού, θα παρακρατά το ποσοστό που της αναλογεί, καθώς και τις δαπάνες της και το αναλογούν στο Συνεργάτη ποσό θα του αποδίδεται, εντός των επομένων πέντε (5) ημερών από κάθε εκκαθάριση , υπό την προϋπόθεση ότι θα εκδοθεί το αντίστοιχο παραστατικό (απόδειξη είσπραξης).
Το καταβαλλόμενο ποσό διαμορφώνεται από την τελική τιμή του κάθε προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, αφαιρουμένης της προμήθειας και των δαπανών της Εταιρείας, χωρίς να υπολογίζεται οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση. Η αμοιβή για μερικότερες παραγγελίες που αποτελούν υποσύνολα κύριας παραγγελίας καταβάλλεται στο Συνεργάτη, μετά την εξόφληση του συνόλου των μερικότερων παραγγελιών της κύριας παραγγελίας.
Η συμφωνηθείσα προμήθεια για την παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία υπολογίζεται ως το άθροισμα κόστους διεκπεραίωσης και της προμήθειας πώλησης ανά παραγγελία, όπως αυτά ορίζονται στον τιμοκατάλογο υπηρεσιών. Η προμήθεια πώλησης είναι ένα ποσοστό που εξαρτάται από την κατηγορία προϊόντων της παραγγελίας και υπολογίζεται ανά παραγγελία και ανά προϊόν. Η συμφωνηθείσα προμήθεια αναγράφεται στο Παράρτημα Ι.
Συμφωνείται ότι η Εταιρεία δικαιούται να προβαίνει σε αναπροσαρμογή των ποσών που αναφέρονται στο παρόν, κατά την απόλυτη κρίση της.
Άρθρο 5
Ο Συνεργάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται όπως απέχει:
Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του Χρήστη, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Συνεργάτη αποστολή στην Εταιρεία για προβολή μέσω της Ιστοσελίδας, πληροφοριών για προϊόντα μεταχειρισμένα, προϊόντα bad stock, προϊόντα απομίμησης, προϊόντα με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα, ή/και απαρχαιωμένα.
Από την παροχή πληροφοριών κατά τέτοιο περιεχόμενο και μορφή ώστε να δύναται προκληθεί κίνδυνος παραπλάνησης του Χρήστη υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του.
Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από την Εταιρεία.
Από τη διενέργεια γενικώς πράξεων που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming κλπ.) καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες ή μέλη της Ιστοσελίδας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που απαγορεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ενδεικτικά δε από τον ν. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτή, το Π.Δ. 131/2003 και την ισχύουσα νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και για τα εμπορικά σήματα.
Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στην Εταιρεία η παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω όρους, συμφωνείται ότι η Εταιρεία δικαιούται όπως διακόψει άμεσα την παρεχόμενη προς τον Συνεργάτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών και μέχρι την συμμόρφωση του με τους όρους του παρόντος με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για την Εταιρεία διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, προϊόντων και επιχειρήσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του με τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασής τους.
Άρθρο 6
O Συνεργάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι στην Ιστοσελίδα δύνανται να προβάλλονται αρνητικές ή/και θετικές αξιολογήσεις για προϊόντα ή υπηρεσίες που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, από οποιοδήποτε τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν και εγγεγραμμένο χρήστη – μέλος της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής.
Οι τυχόν αρνητικές αξιολογήσεις θα προβάλλονται μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής. Ο Συνεργάτης δύναται να απαντάει επί των αρνητικών αξιολογήσεων, ώστε να προβάλλονται στην Ιστοσελίδα και οι τυχόν παρατηρήσεις του επί αυτών.
Σε περίπτωση που η Εταιρεία γίνει κατ’ επανάληψη κοινωνός αρνητικών αξιολογήσεων για τον Συνεργάτη ως προς την διαθεσιμότητα των προϊόντων, τη συμβατότητα των τιμών ή οποιαδήποτε επαναλαμβανόμενη αστοχία ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον Συνεργάτη και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα, τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν και αποδέχονται δικαίωμα της Εταιρείας να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση αρνούμενη προς τον Συνεργάτη την συμφωνηθείσα με το παρόν υπηρεσία και περαιτέρω προβαίνοντας στην οριστική διαγραφή του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, καταστημάτων.
Ο Συνεργάτης υποχρεούται να απέχει από κάθε πράξη ή παράλειψη που δύναται να χειραγωγήσει τις αξιολογήσεις που δημοσιεύονται στην Ιστοσελίδα/ Εφαρμογή – ενδεικτικά αναφέρονται η απευθείας επικοινωνία του Συνεργάτη με τον Χρήστη που υποβάλλει την αξιολόγηση και η παροχή κινήτρου για την συγγραφή αξιολογήσεων - ιδίως δε να απέχει από τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπολογιστές εντός του φυσικού καταστήματός του καθώς και να μην επιτρέπει τη δημοσίευση αξιολογήσεων από υπαλλήλους του ή συνεργάτες του. Παράβαση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου παρέχει δικαίωμα της Εταιρείας να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς τον Συνεργάτη υπηρεσίας ή να καταγγείλει αζημίως και μονομερώς την παρούσα σύμβαση.
Άρθρο 7
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει η Εταιρεία ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο Συνεργάτης εκ του λόγου αυτού. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Συνεργάτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας.
Στην περίπτωση που η λειτουργία του δικτύου της Εταιρείας εμφανίσει δυσλειτουργία που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ορθή εμφάνιση των πληροφοριών του Συνεργάτη στην Ιστοσελίδα, συμφωνείται ότι η Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον Συνεργάτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Στην προκειμένη περίπτωση η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του Συνεργάτη, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που δεν παρέχεται η υπηρεσία.
Άρθρο 8
Ειδικές Υποχρεώσεις Συνεργάτη
1. Ο Συνεργάτης υποχρεούται να είναι ενεργός στην Εφαρμογή ή την Ιστοσελίδα για τις ώρες που ορίζει ημερησίως στις πληροφορίες αναφορικά με το κατάστημα του εντός της εφαρμογής και όχι λιγότερο από 10 εργάσιμες ώρες ανά εβδομάδα. Ο Συνεργάτης δεσμεύεται ότι θα τηρεί απαρέγκλιτα τις εν λόγω ώρες.
2. Η Εταιρεία με ίδια μέσα είναι η μόνη αρμόδια να προβεί σε λήψη φωτογραφιών από το κατάστημα του Συνεργάτη, τις οποίες θα αξιοποιήσει για την ενσωμάτωση του καταστήματος στην Ιστοσελίδα ή την Εφαρμογή, μετά τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας. Εναλλακτικά, ο Συνεργάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες ή/ και υλικό που ήδη έχει στην κατοχή του, υπό την προϋπόθεση της έγκρισής τους από την Εταιρεία. Τις εν λόγω φωτογραφίες, εφόσον πρόκειται για εκείνες που προέκυψαν, κατόπιν των υπηρεσιών της Εταιρείας και μόνο αυτές, ο Συνεργάτης δεσμεύεται όπως «ανεβάσει» και χρησιμοποιεί για τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη τους. Στην περίπτωση, κατά την οποία, ο Συνεργάτης χρησιμοποιήσει φωτογραφικό υλικό που δεν έχει ληφθεί, κατά τα ανωτέρω, από την Εταιρεία ή δεν τυγχάνει της εγκρίσεώς της, τότε στοιχειοθετείται λόγος καταγγελίας της παρούσας, υπέρ της Εταιρείας. Επιπλέον, ο Συνεργάτης θα καταβάλλει το σύνολο των εξόδων που απαιτήθηκαν για τη φωτογράφιση, ποσού 600 ευρώ στην περίπτωση που παρέλθουν οι δεκαπέντε (15) ημέρες από την λήψη τους και δεν αξιοποιηθούν.
3. Οι φωτογραφίες, ως νοούνται στο παρόν, αποτελούν προϊόν διανοητικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Απαγορεύεται η άνευ συναινέσεως της Εταιρείας χρήση των φωτογραφιών, σε άλλη δραστηριότητα του Συνεργάτη, πέραν της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, όπως ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα. Τυχόν παράβαση του παρόντος, στοιχειοθετεί λόγο καταγγελίας της παρούσας, υπέρ της Εταιρείας. Εφόσον ο Συνεργάτης επιθυμεί και η Εταιρεία συναινεί, είναι δυνατή η χρήση των φωτογραφιών, έναντι ποσού ευρώ τριών και πενήντα λεπτών (3,5) ανά τεμάχιο, ανά χρήση, όπως ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα.
4. Αντιστρόφως, η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω φωτογραφίες σε συνδυασμό με την επωνυμία ή/και λογότυπο του Συνεργάτη, κατά την απόλυτη και αδέσμευτη κρίση της, για λόγους προώθησης των υπηρεσιών της, marketing, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.
5. Ο Συνεργάτης δεσμεύεται όπως είναι απόλυτα συνεπής στις προκαθορισμένες ημέρες και ώρες βιντεοκλήσεων με τους χρήστες. Επίσης, δεσμεύεται όπως πραγματοποιεί, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%), από τα προκαθορισμένα ραντεβού. Τυχόν παράβαση του παρόντος, συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας, μη αποκλεισμένης περαιτέρω αξίωσης αποζημίωσης, υπέρ της Εταιρείας.
6. Ο Συνεργάτης ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις, τόσο του ιδίου, όσο και των υπαλλήλων, του προσωπικού του και εν γένει προσκτηθέντων του, οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν την Εταιρεία ή/και την Εφαρμογή και την Ιστοσελίδα, είναι δε υποκείμενος σε αποζημίωση της Εταιρείας για κάθε ζημία.
7. Ο Συνεργάτης δεσμεύεται όπως παρέχει αποκλειστικότητα σε προσφορές, μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής. Η αποκλειστικότητα έχει την έννοια ότι οι προσφορές που εμφανίζονται στους χρήστες, μέσω της Ιστοσελίδας ή της Εφαρμογής, δε μπορούν να εμφανίζονται και στο φυσικό ή ηλεκτρονικό κατάστημα του Συνεργάτη ή σε άλλη παρεμφερή, ανταγωνιστική ή μη, Εφαρμογή ή Ιστοσελίδα.
8. Εχεμύθεια – Εμπιστευτικότητα
Οποιαδήποτε στοιχεία, δεδομένα και πληροφορίες, σχετικά με την παρούσα σύμβαση, περιέρχονται σε γνώση οιουδήποτε από τους συμβαλλόμενους, δυνάμει των μεταξύ τους επαφών, έχει τον χαρακτήρα της εμπιστευτικής πληροφορίας. Ειδικότερα, ως εμπιστευτικές πληροφορίες, νοούνται όλες οι πληροφορίες που αφορούν την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά των κάτωθι: (i) προμηθευτών, τεχνογνωσίας, δεδομένων, εγγράφων, τεχνικών, διαδικασιών, υλικού, δειγμάτων των προϊόντων, επιχειρηματικών σχεδίων ή άλλων πληροφοριών που αποκαλύπτονται άμεσα ή έμμεσα, (ii) πληροφοριών που παρέχονται από οιονδήποτε των συμβαλλομένων, (iii) πληροφοριών, που αποκτώνται μέσω της παρατήρησης ή άλλως, κατά τη διάρκεια επίσκεψης στις εγκαταστάσεις κάποιου συμβαλλομένου, (iv) πληροφοριών ή άλλων προϊόντων εργασίας, που αναπτύσσονται σχετικά με τη Σύμβαση, και (v) πληροφοριών, που ο συμβαλλόμενος έχει υποχρέωση έναντι τρίτων να τηρήσει ως εμπιστευτικές.
9. Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν θα φέρουν καμία ευθύνη ούτε και θα θεωρηθεί, ότι έχουν αθετήσει τις συνομολογηθείσες, δυνάμει της παρούσης, υποχρεώσεις τους, σε περίπτωση υπερημερίας ή αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων, για λόγους που ανάγονται σε γεγονότα ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφέρονται, η καθολική απεργία, οι στάσεις εργαζομένων, ο πόλεμος, το εμπάργκο, η διακοπή των μεταφορικών μέσων, η έλλειψη ενέργειας ή φυσικών πρώτων υλών, οι νομισματικοί περιορισμοί κ.α. με την προϋπόθεση όμως, ότι το μέρος, που θεωρεί, ότι έχει επέλθει, οποιοδήποτε γεγονός ανωτέρας βίας και το οποίο μπορεί να επηρεάσει την εκτέλεση της παροχής του και εν γένει των υποχρεώσεών του, οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως και μετ’ αποδείξεως αμέσως και αμελλητί το άλλο μέρος, για την επέλευση του σχετικού γεγονότος, ως επίσης και για την πάροδο αυτού. Σε κάθε περίπτωση όμως, το συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο επηρεάζεται, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, για να συνεχίσει να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του, στο μέτρο, που μπορούν εύλογα να εκπληρωθούν. Το χρονικό διάστημα που διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας δεν περιλαμβάνεται στο χρόνο εκτελέσεως των δια της παρούσας αναλαμβανομένων υποχρεώσεων των μερών.
10. Τα Δικαιώματα Πνευματικής και βιομηχανικής Ιδιοκτησίας επί πάσης φύσεως ψηφιακού και διαδραστικού περιεχομένου που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο του παρόντος και θα λειτουργεί μέσω της πλατφόρμας της VSALE, θα ανήκουν στην Εταιρεία. Επιπρόσθετα όλες οι πληροφορίες και στατιστικά που καταγράφονται από την πλατφόρμα ανήκουν στην Εταιρεία.
Ο Συνεργάτης μεταβιβάζει και εκχωρεί με το παρόν στην Εταιρία εις το διηνεκές το σύνολο των περιουσιακών Δικαιωμάτων επί της Πνευματικής και βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, που τυχόν θα δημιουργηθούν από το Συνεργάτη, τους υπαλλήλους και τους υπεργολάβους του κατά τα ανωτέρω στο πλαίσιο του παρόντος και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την Εφαρμογή.
Η ως άνω μεταβίβαση, εκχώρηση και παραχώρηση άδειας των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας γίνεται χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα
Ο Συνεργάτης ρητά δηλώνει εγγυάται και βεβαιώνει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ούτε θα αξιώσει με κανένα τρόπο την περαιτέρω χρήση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση της Εφαρμογής στο κοινό ή προς οιοδήποτε τρίτο και ρητά παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση ή δικαίωμα.

Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις
Οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας κριθεί αντίθετη προς το νόμο ή ακυρωθεί, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων.
Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από το παρόν εισάγεται προς εκδίκαση στα αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο είναι το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων αυτής θα ισχύει μετά την ανάρτησή της στην παρούσα ιστοσελίδα
Παράρτημα I
Ι. ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
§1. Κύρια Σύμβαση, Αντικείμενο και Διάρκεια Επεξεργασίας, Φύση και Σκοπός Επεξεργασίας, Είδος των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Κατηγορίες των Υποκειμένων των Δεδομένων
Η κύρια σύμβαση με την οποία σχετίζεται η παρούσα Σύμβαση (Κύρια Σύμβαση), το αντικείμενο της Σύμβασης, η φύση και ο σκοπός της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και οι κατηγορίες των υποκειμένων των δεδομένων περιγράφονται στο Συνημμένο Α.
Η παρούσα Σύμβαση θα ισχύσει, εκτός εάν άλλως συμφωνηθεί, από την υπογραφή της από τα Μέρη και για όσο διάστημα η Κύρια Σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ.

§2. Εντολές σχετικά με την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) ή διεθνή οργανισμό, εκτός εάν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο Εκτελών την Επεξεργασία· σε αυτή την περίπτωση, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ενημερώσει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία, εκτός εάν το εν λόγω δίκαιο απαγορεύει αυτού του είδους την ενημέρωση για σοβαρούς λόγους δημόσιου συμφέροντος.
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ενημερώσει αμέσως τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, εάν, κατά την άποψή του, κάποια εντολή παραβιάζει τον ΓΚΠΔ ή άλλη εφαρμοστέα διάταξη περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

§3. Δέσμευση Τήρησης Εμπιστευτικότητας
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα προσλαμβάνει για την εφαρμογή της Σύμβασης μόνο πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας.

§4. Ασφάλεια Επεξεργασίας – Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 32 του ΓΚΠΔ
Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

§5. Πρόσληψη άλλου Εκτελούντος την Επεξεργασία (Υπό-Εκτελούντος την Επεξεργασία)
Ο Εκτελών την Επεξεργασία δεν θα προσλαμβάνει άλλον Εκτελούντα την Επεξεργασία (Υπό-Εκτελούντα την Επεξεργασία) χωρίς προηγούμενη ειδική γραπτή άδεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας.
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επιβάλλει στον προσληφθέντα Υπό-Εκτελούντα την Επεξεργασία τις ίδιες υποχρεώσεις όσον αφορά στην προστασία των δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, ιδίως ώστε να παρέχονται επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, ούτως ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα γνωστοποιεί τη σύμβαση με τον Υπό-Εκτελούντα την Επεξεργασία στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας κατόπιν αιτήματος του τελευταίου. O Εκτελών την Επεξεργασία θα παραμένει πλήρως υπόλογος έναντι του Υπεύθυνου Επεξεργασίας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπό-Εκτελούντος την Επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς και της περίπτωσης που ο Υπό-Εκτελών την Επεξεργασία αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σχετικές με την προστασία των δεδομένων υποχρεώσεις του.
Κάθε διαβίβαση σε τρίτη χώρα/ εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από τρίτη χώρα) από τον ίδιο τον Εκτελούντα την Επεξεργασία ή τον Υπό-Εκτελούντα την Επεξεργασία τελεί υπό την επιφύλαξη προηγούμενης ειδικής γραπτής άδειας από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

§6. Συνεργασία & Υποχρεώσεις Υποστήριξης
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επικουρεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με τα κατάλληλα μέσα καθώς και με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο Κεφάλαιο ΙΙΙ δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων (Άρθρο 12 - 23 ΓΚΠΔ).
Σε περίπτωση άσκησης δικαιώματος εκ της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων από υποκείμενο δεδομένων, τυχόν απευθείας επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων θα λάβει χώρα μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή άδεια του Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα προωθεί εγγράφως και άμεσα κάθε αίτημα που σχετίζεται με τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

§7. Συνδρομή στη Διασφάλιση Συμμόρφωσης του Υπεύθυνου Επεξεργασίας με τις Υποχρεώσεις του
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο Εκτελών την Επεξεργασία, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα συνδράμει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα Άρθρα 32 έως 36.
Εντός του πεδίου εφαρμογής του Άρθρου 28 (3) στ) του ΓΚΠΔ και λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο Εκτελών την Επεξεργασία, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα συνδράμει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 35 του ΓΚΠΔ και επίσης, κατά περίπτωση, όταν διαβουλεύεται με την εποπτική αρχή σύμφωνα με το Άρθρο 36 του ΓΚΠΔ. Κατόπιν αιτήματος του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα γνωστοποιεί στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας όλες τις απαραίτητες και απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία.
Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ενημερώσει άμεσα τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας και θα συνδράμει τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας με όλα τα απαραίτητα μέσα για να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του περί γνωστοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 28 (3) (στ) του ΓΚΠΔ.
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα συνδράμει και θα επικουρεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς την υποχρέωσή του που απορρέει από το Άρθρο 25 του ΓΚΠΔ (Προστασία των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού). Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα τηρεί, ιδίως από πλευράς εργαλείων, προϊόντων, εφαρμογών ή υπηρεσιών, τις αρχές προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδιασμό και εξ’ ορισμού.

§8. Διαγραφή και Επιστροφή των Προσωπικών Δεδομένων
Στο βαθμό που δεν υπάρχουν νομικές διατάξεις που να απαιτούν την τήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο Εκτελών την Επεξεργασία, με τη λήξη της παρούσας Σύμβασης, θα επιστρέψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν τύχει επεξεργασίας σε αναγνώσιμη, επεξεργάσιμη και κοινώς χρησιμοποιούμενη μορφή, εκτός εάν ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δώσει οδηγίες στον Εκτελούντα την Επεξεργασία να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Σε περίπτωση που λάβει οδηγία να τα διαγράψει, ο Εκτελών την Επεξεργασία υποβάλλει γραπτή απόδειξη προς τούτο.

§9. Απόδειξη συμμόρφωσης με τις Υποχρεώσεις και Συνδρομή σε Ελέγχους
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα θέτει στη διάθεση του Υπευθύνου Επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο Άρθρο 28 του ΓΚΠΔ. Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας θα έχει το δικαίωμα να εξακριβώσει την συμμόρφωση του Εκτελούντος την Επεξεργασία με την παρούσα Σύμβαση στις εγκαταστάσεις του, με επιτόπιους ελέγχους, για τους οποίους ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ειδοποιηθεί εγκαίρως.

§10. Λοιπές Υποχρεώσεις
Εφόσον απαιτείται από τον νόμο, ο Εκτελών την Επεξεργασία θα ορίσει εγγράφως υπεύθυνο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με το Άρθρο 37 του ΓΚΠΔ και εκπρόσωπο σύμφωνα με το Άρθρο 27 του ΓΚΠΔ. Τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας του οριζόμενου ως υπεύθυνου προστασίας δεδομένων θα γνωστοποιούνται στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας.
Ο Εκτελών την Επεξεργασία θα τηρεί αρχείο με όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας που θα διενεργεί για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 30 (2) του ΓΚΠΔ.

§11. Λοιπές Διατάξεις
Η ευθύνη των Μερών για παραβιάσεις προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται στο Άρθρο 82 του ΓΚΠΔ. Τα δικαιώματα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και η προβολή αξιώσεων από αυτόν, δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς προβολής αξιώσεων ή σε άλλες περιοριστικές διατάξεις (π.χ. περιορισμός της ευθύνης) της Κύριας Σύμβασης.
Σε περίπτωση αντιφάσεων, ασυνεπειών και αποκλίσεων μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και της Κύριας Σύμβασης, οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης υπερισχύουν έναντι των διατάξεων της Κύριας Σύμβασης.
Τυχόν τροποποίηση της παρούσας Σύμβασης πρέπει να γίνει εγγράφως.
Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης ενεργεί, αναφορικά με οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα, ως εκτελούσα την επεξεργασία και η «VSALE Ι.Κ.Ε.» ως υπο-εκτελούσα την επεξεργασία, τα ανωτέρω θα ισχύουν mutatis mutandis.
Ανεξαρτήτως των διατάξεων αναφορικά με τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης και της Κύριας Σύμβασης, τα Μέρη δικαιούνται να καταγγείλουν και τις δύο, σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση.
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από και έχει συνταχθεί σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Τα δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα) έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει από ή συνδέεται με την παρούσα Σύμβαση.
ΙΙΙ. ΣΥΝΔΡΟΜΗ – ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η Εταιρεία, για την παροχή των υπηρεσιών της, δικαιούται ανταλλάγματος το οποίο συνίσταται σε ένα εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, πλέον ποσοστού επί των πωλήσεων που πραγματοποιεί ο Συνεργάτης, μέσω της Εφαρμογής.
Οι συμβαλλόμενοι ρητώς και αμοιβαία συνομολογούν ότι τα αναφερόμενα στο παρόν χρηματικά ποσά, που αντιστοιχούν στην αμοιβή και την προμήθεια της Εταιρείας, θεωρούνται δίκαια, εύλογα και ανταποκρινόμενα στις συνθήκες της αγοράς, στη φύση και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η Εταιρεία δηλώνει και ο Συνεργάτης αποδέχεται ότι δύναται να αλλάξει μονομερώς τα κατωτέρω, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Συνεργάτη.
i. Μηνιαία Συνδρομή:
Για τη χρήση της Εφαρμογής, της πλατφόρμας VSale, καθώς και των υπηρεσιών που τα συνοδεύουν, ορίζεται, ως συνδρομή, το ποσό των ευρώ σαράντα εννιά και ενενήντα εννιά (49,99) μηνιαίως σε περίπτωση επιλογής φωτογράφισης διαφορετικά η χρήση είμαι δωρεάν πλέον του ποσοστού κράτησης επί των πωλήσεων με βάση τα ποσοστά που αναγράφονται παρακάτω, για όλη τη διάρκεια της Σύμβασης.
Με εξαίρεση τον πρώτο μήνα συνεργασίας, οπότε και ο Συνεργάτης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής, η Συνδρομή προκαταβάλλεται μέχρι την 3η ημέρα εκάστου ημερολογιακού μήνα.
Ρητώς συμφωνούν τα συμβαλλόμενα μέρη ότι η Ελάχιστη Εγγυημένη Διάρκεια της Σύμβασης, ως ανωτέρω ορίζεται, προϋποθέτει και την καταβολή της συνδρομής. Η με οιονδήποτε τρόπο λύση της Σύμβασης, εντός των πρώτων έξι (6) μηνών, δεν αναστέλλει ή ματαιώνει την υποχρέωση του Συνεργάτη για την καταβολή της συνδρομής.
Ο ανωτέρω όρος συνομολογείται από τα Μέρη, ως δίκαιος, εύλογος και ανταποκρινόμενος στις ενέργειες, στις οποίες προέβη η Εταιρεία για την προκείμενη συνεργασία.
ii. Ποσοστό επί των πωλήσεων
Τα μέρη συμφωνούν ότι η Εταιρεία δικαιούται, επιπλέον, ποσοστό από τις πωλήσεις που θα πραγματοποιεί ο Συνεργάτης, μέσω της Εφαρμογής και της πλατφόρμας VSale. Το ποσοστό αυτό διαμορφώνεται, αναλόγως του ύψους των πωλήσεων που πραγματοποιούνται. Συγκεκριμένα:
1. Για πωλήσεις μέχρι του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000), η Εταιρεία δικαιούται ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8 %)
2. Για πωλήσεις άνω του ποσού των ευρώ δεκαπέντε χιλιάδων (15.000), η Εταιρεία δικαιούται ποσοστό επτά τοις εκατό (7 %)
Σημειώνεται ότι η καταβολή του ποσοστού οποιασδήποτε από τις ανωτέρω βαθμίδες, λειτουργεί επιπρόσθετα από τη μηνιαία συνδρομή και δε συμψηφίζεται με αυτή.
Σημειώνεται, επίσης, ότι ο υπολογισμός των πωλήσεων αναφέρεται σε ετήσιο μικτό κύκλο εργασιών (σύνολο πωληθέντων, αφαιρουμένου του ΦΠΑ), μέσω της Εφαρμογής.
Η Εταιρεία θα εισπράττει το τίμημα της παραγγελίας από το Χρήστη. Η καταβολή του αντιτίμου που αναλογεί στο Συνεργάτη, μετά την παρακράτηση του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της Εταιρείας, θα γίνεται σε μηνιαία βάση, μετά την εκκαθάριση, όπως λεπτομερώς περιγράφεται στο οικείο άρθρο της Σύμβασης και υπό την προϋπόθεση της έκδοσης του σχετικού παραστατικού από το Συνεργάτη.

Συνημμένο Α

IV. Χρήση ψηφιακών αρχείων
Άδεια παραγωγής
Ο Συνεργάτης παρέχει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το δικαίωμα να φωτογραφίσει ή/και βιντεοσκοπήσει στην έδρα του ή υποκαταστήματά του, για την ανάγκη υλοποίησης της παροχής των υπηρεσιών της.
Τα ψηφιακά αρχεία που θα ληφθούν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Πνευματική ιδιοκτησία ψηφιακών αρχείων
Ψηφιακά αρχεία είναι οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, τα κείμενα, ο ήχος.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί την ιδιοκτησία όλων των αρχείων που παράγονται κατά την διάρκεια της συνεργασίας και διατηρεί το δικαίωμα κάθε νόμιμης και εμπορικής χρήσης τους.
Όλα τα πρωτότυπα ανοιχτά αρχεία φυλάσσονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο Συνεργάτη παραδίδονται αρχεία στην απαραίτητη μορφή για την ολοκλήρωση των υπηρεσιών
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να χρησιμοποιήσει δείγμα δουλειάς με το υλικό, το λογότυπο, την επωνυμία του Συνεργάτη και backlink για την ιστοσελίδα του, από τα έργα για το portfolio της.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δίνει στο Συνεργάτη το δικαίωμα χρήσης και αναπαραγωγής των ψηφιακών αρχείων (digital assets), που δημιουργήθηκαν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για εκείνη εντός των πλαισίων τις εφαρμογής μας και στην ιστοσελίδα τους αν το επιθυμούν.
Η χρήση των αρχείων αυτών στο διαδίκτυο, εκτός των πλαισίων της εφαρμογής, επιτρέπεται µόνο µε την αναφορά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ως δημιουργό αυτών, και με παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε την χρήση ηλεκτρονικού συνδέσμου. Παράδειγμα αναφοράς: Φωτογραφία: VSale, www.vsale.io ή Photo: @vsale_app
Για χρήση σε εκτύπωση ή/και προωθητική καμπάνια ο Συνεργάτης οφείλει να ενημερώσει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για να λάβει το επιθυμητό αρχείο σε μορφή κατάλληλη προς εκτύπωση, με επιπλέον κόστος 3,5€ ανά τεμάχιο (η τιμή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ) και ανά χρήση (εκτύπωση, προωθητική καμπάνια).
Ο Συνεργάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα αρχείων, δηλαδή να του μεταφερθεί η ιδιοκτησία. Το κόστος αυτού ορίζεται ανά περίπτωση.
Απαγορεύεται η παραποίηση ή/και αλλοίωση των φωτογραφιών µε οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό κλπ.) χωρίς γραπτή άδεια της Εταιρείας. Κάθε χρήση των αρχείων πέραν από την επιτρεπτή κατά την άδεια χρήσης, επιφέρει επιπλέον χρέωση και απαιτεί έκδοση νέας άδειας.
Οποιαδήποτε χρήση των αρχείων από́ το Συνεργάτη, χωρίς την άδεια χρήσης από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στοιχειοθετεί δικαίωμα αποζημίωσης, υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Προδιαγραφές ποιότητας αρχείων
Οι τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας αρχείων για το λογότυπό τους είναι 1280px X 1280px minimum file resolution.
Οι τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας αρχείων για τις φωτογραφίες τους είναι minimum 1280px μικρή πλευρά αρχείου.
Τα αρχεία που παρέχει ο Συνεργάτης για χρήση στα πλαίσια των υπηρεσιών της παρούσας Σύμβασης, πρέπει να εγκρίνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ως κατάλληλα ως προς το ύφος.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επέμβει στα αρχεία που λαμβάνει, ώστε να συμμορφωθούν με τις προδιαγραφές του Έργου.
Ο Συνεργάτης δεσμεύεται ότι έχει την κατάλληλη άδεια χρήσης των αρχείων που παρέχει.
Ο Συνεργάτης υποχρεούται να ελέγξει πολύ προσεκτικά τα ψηφιακά αρχεία που θα δώσει πριν τα διαβιβάσει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν επανελέγχει τα ψηφιακά αρχεία. Ο Συνεργάτης φέρει αποκλειστικά́ τον κίνδυνο ενδεχόμενων σφαλμάτων στις υπηρεσίες της λόγω εσφαλμένων ή ανεπαρκών ψηφιακών αρχείων (ενδεικτικά τυπογραφικά λάθη, λάθος ημερομηνίες, αναγραμματισμούς κ.α.)
Εάν ο Συνεργάτης δεν μπορεί να προσφέρει υλικό εντός των προδιαγραφών (είτε από υπηρεσία άλλων, είτε από υπηρεσία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μπορεί να διακόψει την παροχή υπηρεσιών.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να απορρίψει εντολές ή να διακόψει τις υπηρεσίες της, εφόσον από την χρήση περιεχομένου, ψηφιακών αρχείων της ή του Συνεργάτη προκύψουν περιεχόμενα που αντιτιθεται στα συναλλακτικά ήθη ή περιεχόμενα που προσβάλλουν οποιαδήποτε διάταξη νόμου.

Συνημμένο Α.Αντικείμενο ΕπεξεργασίαΕπεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Εκτελούντα την Επεξεργασία, για λογαριασμό του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, για τους σκοπούς της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (η «Κύρια Σύμβαση»).
Αντικείμενο και σκοπός της επεξεργασίας Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της Κύριας Σύμβασης
Φύση της επεξεργασίαςΣυλλογή,Καταχώρηση,Οργάνωηση,Διάρθρωση,Αποθήκευση,Προσαρμογή ή Μεταβολή,Ανάκτηση,Αναζήτηση Πληροφοριών,Χρήση,Κοινολόγηση με διαβίβαση, Διαγραφή ή Καταστροφή
Είδος/ Κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήραΗμερομηνία εγγραφής στην εφαρμογή. Ημερομηνία εισόδου στην εφαρμογή. Στοιχεία αγοράς (Είδος, Ποσότητα, Τιμή, Ημερομηνία). Ονοματεπώνυμο. Email. Διεύθυνση. Ημερομηνία γέννησης. Αριθμός Τηλεφώνου. Προβαλλόμενα προϊόντα. Επαφές τηλεφωνικού καταλόγου.
Υποκείμενα των ΔεδομένωνΧρήστες εφαρμογής (π.χ. καταναλωτές, υπάλληλοι καταστημάτων)