ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΟΙ «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της VSALE».

1.1. Ο ιστότοπος www.vsale.io ανήκει στην εταιρεία μας, ήτοι την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «VSALE Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VSALE», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας αρ. 69, με ΑΦΜ 801599500/Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 159876901000.

1.2. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της VSale», καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του επίσημου ιστοτόπου μας, www.vsale.io. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπό μας, δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους. Εγγυάστε δε, ότι είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) χρονών και έχετε πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

1.3. Η χρήση του επίσημου ιστοτόπου μας, συνεπάγεται τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, κατά τα προβλεπόμενα του Όρου 4. Επομένως, εάν δε συμφωνείτε με τους παρόντες όρους, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, τον ιστότοπό μας (www.vsale.io).

1.4. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της VSale» ενδέχεται να τροποποιηθούν, κατά την ελεύθερη και απόλυτη κρίση μας, χωρίς οποιαδήποτε προηγούμενη ειδοποίησή σας. Είναι δική σας ευθύνη να τους διαβάζετε σε τακτά διαστήματα, καθώς εφαρμοστέοι είναι εκείνοι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της περιήγησής σας στον ιστότοπό μας.

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

2.1. «Εμείς»: είμαστε εμείς, ήτοι η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία «VSALE Ι.Κ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «VSALE», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας αρ. 69, με ΑΦΜ 801599500/Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών και αριθμό ΓΕΜΗ 159876901000

2.2. «Εσείς»: είστε εσείς, ήτοι ο χρήστης του Ιστοτόπου.

2.3. «Ιστότοπος»: είναι ο επίσημος ιστότοπός μας, www.vsale.io, μέσω του οποίου εσείς, όπως και οποιοσδήποτε άλλος καταναλωτής, δύναται να ενημερωθεί για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ή να επικοινωνήσει μαζί μας, για να υποβάλει οποιοδήποτε αίτημα ή παράπονο.

2.4. «Λογισμικό» (software): όλα τα αναγνώσιμα από τον άνθρωπο ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή δεδομένα ή άλλα δεδομένα αναγνώσιμα από μηχάνημα, οι τεχνικές προδιαγραφές, η λογική, οι αλγόριθμοι, οι ενότητες (modules), τα διαγράμματα ροής (flow charts), τα λογικά διαγράμματα (logic diagrams), οι ορθογραφικές αναπαραστάσεις, οι υπο-ρουτίνες, οι δομές αρχείων, τα φύλλα κωδικοποίησης (coding sheets), η κωδικοποίηση, ο πηγαίος κώδικας ή ο αντικειμενικός κώδικας, οι λίστες, τα δεδομένα δοκιμών, οι ρουτίνες δοκιμής, τα διαγνωστικά προγράμματα ή άλλο υλικό που αφορά στον Ιστότοπο ή περιλαμβάνει κάποιο μέρος αυτού και που απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει σωστά, αποτελεσματικά και αποδοτικά.

2.5. «Όροι»: είναι οι παρόντες «Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Ιστοτόπου της VSale».

2.6. «Υλισμικό» ή «Υλικό» (hardware): είναι το σύνολο των μηχανικών μερών και των φυσικών εξαρτημάτων ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ενός συστήματος ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αποτελείται δε από το σκληρό δίσκο, τον επεξεργαστή, τη μητρική κάρτα, την κάρτα γραφικών, τα καλώδια, τα συν-κυκλώματα, τα πλακίδια, την οθόνη, το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, τον εκτυπωτή, την κάμερα, το μικρόφωνο και όλα εν γένει τα κινητά αντικείμενα από τα οποία αυτός απαρτίζεται.

2.7. «Εταιρεία»: Το κατάστημα στο οποίο ο καταναλωτής απευθύνεται, μέσω της πλατφόρμας VSALE ή του ιστοτόπου

 1. Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

3.1. Οι πληροφορίες και τα προσωπικά στοιχεία που υποβάλλετε μέσω του Ιστοτόπου, υπόκεινται σε επεξεργασία, βάσει της «Πολιτικής Απορρήτου» μας. Η χρήση του Ιστοτόπου, προϋποθέτει ότι αποδέχεστε την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και στοιχείων από εμάς.

3.2. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, αναλαμβάνετε την υποχρέωση:

 • Να μην προβαίνετε σε ψευδείς, παραπλανητικές ή δόλιες δηλώσεις.
 • Να μας παρέχετε αληθή και ακριβή στοιχεία, εφόσον αποφασίσετε να απευθυνθείτε σε εμάς. Σε μια τέτοια περίπτωση, αποδέχεστε ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, εφόσον αυτό κριθεί απολύτως αναγκαίο.
 • Να μην προβαίνετε σε ενέργειες mirroring ή/και framing, στο σύνολο ή σε μέρος του Λογισμικού του Ιστοτόπου.
 • Να μην εκμεταλλεύεσθε, επεξεργάζεστε, ή αποθηκεύετε παράνομα το Λογισμικό του Ιστοτόπου ή μέρος αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ρητά ότι δεν επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση (disassemble), η διαρρύθμιση, η μετάφραση (translate), η αποσυμπίληση (decompile), η αντιγραφή, η αντίστροφη μηχανική, άλλως η αναπαραγωγή δια αναστροφής (reverse engineering), η προσαρμογή, η δημιουργία παράγωγων έργων ή/και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του Λογισμικού του Ιστοτόπου, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία ορίζει διαφορετικά.
 • Να μην παρεμβαίνετε στο Λογισμικό του Ιστοτόπου, για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως για να επιτύχετε την αποσύνδεσή του από εμάς, ή για να το παραποιήσετε με σκοπό την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού, σχετικά με το περιεχόμενό του, ή την προέλευσή του.
 • Να μην η απενεργοποιείτε ή παρακάμπτετε οποιονδήποτε μηχανισμό προστασίας που έχουμε εγκαταστήσει στον Ιστότοπο ή τυχόν ενημερώσεις μας επί του Λογισμικού του Ιστοτόπου.
 • Να μην αναρτάτε ή/και κοινοποιείτε το Λογισμικό του Ιστοτόπου σε ένα διακομιστή, προσβάσιμο μέσω δημοσίου δικτύου, π.χ. του διαδικτύου, κατά τρόπο που να επιτρέπει την αντιγραφή του από οποιοδήποτε τρίτο, μη εξουσιοδοτημένο από εμάς πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
 • Να μην παραχωρείτε, με οικονομικό αντάλλαγμα ή άνευ οικονομικού ανταλλάγματος το Λογισμικό του Ιστοτόπου (ή μέρος αυτού), ούτε να το δανείζετε ή να το διανέμετε σε τρίτους και ειδικότερα σε κάθε μη νομιμοποιούμενο από εμάς πρόσωπο (φυσικό ή νομικό).
 • Να μην αφαιρείτε ή παραποιείτε τα εμπορικά μας σήματα ή/και τα λογότυπα ή/και τα διακριτικά μας γνωρίσματα, ή και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής μας ιδιοκτησίας που έχουμε ενσωματώσει στον Ιστότοπο ή που προβάλλουμε μέσω του Ιστοτόπου,
 • Να μην αφαιρείτε ή παραποιείτε όλες τις επίσημες δηλώσεις στις οποίες προβαίνουμε μέσω του Ιστοτόπου, αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα της δικής μας ιδιοκτησίας, ή τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησίας τρίτων προσώπων που μας έχουν παραχωρήσει την άδεια χρήσης τους.
 • Να μη χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας εν γένει, συμπεριλαμβανομένης και της νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Να μας ενημερώνετε αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο, σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή σας οποιαδήποτε ανεπίτρεπτη χρήση, αποθήκευση, επεξεργασία ή εκμετάλλευση του Ιστοτόπου, ή/και του Λογισμικού του Ιστοτόπου.
 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό, έχουμε δημοσιεύσει στο σχετικό πεδίο του Ιστοτόπου την «Πολιτική Απορρήτου» μας, σε απλή και κατανοητή μορφή. Στην «Πολιτική Απορρήτου» μας μπορείτε να βρείτε πλήρεις και αναλυτικές πληροφορίες, σχετικά με: (α) τη φύση των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, (β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τη νομική βάση επεξεργασίας των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, (γ) τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, (δ) τα δικαιώματά σας που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και (ε) τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά.

 1. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Πληροφορίες σχετικά με τα cookie

Τι είναι τα cookie; Τα cookie είναι μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες μας.

Σκοπός των cookie: Χρησιμοποιούμε τα cookie ώστε να διευκολύνουμε τις επισκέψεις και τις αγορές που πραγματοποιείτε στις ιστοσελίδες μας. Ακόμη, χρησιμοποιούμε τα cookie ώστε να καταστήσουμε τις ιστοσελίδες μας πιο φιλικές προς το χρήστη και να κατανοήσουμε την αγοραστική σας συμπεριφορά.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookie:

Χρησιμοποιούμε τα cookie με σκοπό:

 • Να θυμόμαστε τα στοιχεία σύνδεσής σας.
 • Να σας αναγνωρίζουμε όταν συνδέεστε στην ιστοσελίδα μας.
 • Να θυμόμαστε τα προϊόντα που τοποθετήσατε στο καλάθι αγορών σας, ενώ περιηγείστε σε διάφορες σελίδες κατά την περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης, ενώ προχωρείτε στη σελίδα πληρωμής ή ενώ τερματίζετε μια περίοδο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης προτού ολοκληρωθεί η αγορά σας.
 • Να συλλέγουμε πληροφορίες, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να σας αποστέλλουμε διαφημίσεις που σας ενδιαφέρουν.
 • Να θυμόμαστε τις προτιμήσεις περιήγησής σας, όπως τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη γλώσσα, το μέγεθος κειμένου, τη διάταξη σελίδας ή τα χρώματα. Αυτό το γεγονός σάς επιτρέπει να περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας πιο γρήγορα και εύκολα.
 • Να συλλέγουμε αναλυτικές πληροφορίες, όπως είναι ο αριθμός των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μας και οι σελίδες του ιστότοπού μας που επισκέπτεστε συχνότερα. Χρησιμοποιούμε τις αναλυτικές πληροφορίες που συλλέγουμε, για σκοπούς διαφήμισης και προγραμματισμού πόρων.
 • Να κατανοούμε εάν οι πελάτες και οι επισκέπτες μας προσαρμόζονται εύκολα στις αλλαγές που πραγματοποιούμε στις ιστοσελίδες μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε με τα cookie

Τα cookie μάς βοηθούν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, δεν αποθηκεύουμε στα δεδομένα των cookie μας πληροφορίες σχετικά με εσάς, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Αποθηκεύουμε μόνο το μοναδικό αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας, το οποίο μας βοηθά να ανακτήσουμε το προφίλ και τις προτιμήσεις χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας.

Είδη cookie

 • Cookie περιόδου λειτουργίας – Αυτό το είδος cookie αποθηκεύεται προσωρινά στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια μας περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης και διαγράφεται από τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας με τον τερματισμό της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.
 • Μόνιμα cookie – Αυτό το είδος cookie παραμένει στον υπολογιστή σας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα μόνιμα cookie χρησιμοποιούνται όταν υπάρχει ανάγκη αναγνώρισής σας κατά τη διάρκεια περισσότερων από μία περιόδων λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης.

Διαχείριση cookie

Το μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης παρέχει επιλογές σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookie σας, προσαρμόζοντας ή διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις cookie. Συνήθως, το πρόγραμμα περιήγησης παρέχει την επιλογή:

 • να προβάλλετε τα cookie
 • να επιτρέψετε τα cookie
 • να απενεργοποιήσετε συγκεκριμένα ή όλα τα cookie
 • να απενεργοποιήσετε όλα τα cookie με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης
 • να αποκλείσετε τα cookie
 • να λαμβάνετε ειδοποιήσεις όταν λαμβάνετε κάποιο cookie

Έχετε υπόψη ότι εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησης με τρόπο ώστε να αποκλείονται τα cookie, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένα μέρη των ιστοσελίδων μας. Για παράδειγμα, υπηρεσίες όπως αυτές του καλαθιού αγορών, της διαχείρισης ή της εξατομίκευσης της παραγγελίας δε θα είναι δυνατό να παρέχονται και αυτό ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στην εμπειρία περιήγησής σας. Εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας με τρόπο ώστε να διαγράφονται τα cookie, οι προτιμήσεις περιήγησής σας θα διαγράφονται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.

Έχετε υπόψη ότι εκτός και αν έχετε ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποκλείονται τα cookie, το σύστημά μας θα δημιουργεί cookie μόλις επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie, επισκεφθείτε τις διευθύνσεις:

www.allaboutcookies.org
www.youronlinechoices.eu
www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy
www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies/

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο Ιστότοπος περιέχει δεδομένα, προγράμματα, κείμενα, απεικονίσεις, εικόνες, γραφικά, ειδικές μορφοποιήσεις, εμπορικά σήματα, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, τα οποία προστατεύονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλα τα ως άνω στοιχεία ανήκουν σε εμάς, ή σε αυτούς που μας έχουν παραχωρήσει την άδεια χρήσης τους. Η χρήση της ύλης αυτής είναι επιτρεπτή από εσάς μόνο στην έκταση που ρητώς επιτρέπεται από εμάς ή τους αδειούχους χρήσης της και μόνο για τους ακόλουθους, περιοριστικά αναφερόμενους, σκοπούς: (α) την ενημέρωσή σας, σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή/και (β) την επικοινωνία σας μαζί μας, για την υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος ή/και παραπόνου.

 1. ΙΟΙ (viruses) ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

7.1. Υποχρεούστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αποκλειστικά και μόνο εντός του ισχύοντος νόμιμου πλαισίου. Ως εκ τούτου, δεσμεύεστε ότι δε θα επιτεθείτε σε αυτόν, μέσω διαχεόμενης άρνησης εξυπηρέτησης (distributed denial of service attack) ή άρνησης εξυπηρέτησης (denial of service attack) εν γένει, ούτε θα μεταδώσετε εν γνώσει σας «ιούς», «σκουλήκια υπολογιστών» (worms), «δούρειους ίππους» (trojans), ή οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο Λογισμικό. Αντιστοίχως, απαγορεύεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπο και στο διακομιστή του, ή σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή, υπολογιστή και βάση δεδομένων που συνδέεται με τον Ιστότοπο.

7.2  Εκάστη παράβαση του Όρου 7.1., ενδέχεται να συνιστά ποινικά κολάσιμο αδίκημα, σύμφωνα με τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή μας μια τέτοια παράβαση, είμαστε αναγκασμένοι να την αναφέρουμε στις αρμόδιες διωκτικές και ανακριτικές αρχές και να συνεργαστούμε με αυτές (εφόσον μας ζητηθεί), προκειμένου να εξακριβωθεί η ταυτότητα του δράστη της εν λόγω παράβασης. Εξυπακούεται ότι η εκ μέρους σας παραβίαση του Όρου 7.1., θα επιφέρει, μεταξύ άλλων, και την άμεση διακοπή της πρόσβασης και περιήγησής σας στον Ιστότοπο.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

8.1. Καταβάλλουμε τη μέγιστη προσπάθεια, στα όρια του αντικειμενικά δυνατού, προκειμένου οι πληροφορίες που παρέχουμε μέσω του Ιστοτόπου, να είναι πάντοτε επικαιροποιημένες και να διέπονται από εγκυρότητα, σαφήνεια, ορθότητα και ακρίβεια, ώστε να έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε, με τον πληρέστερο τρόπο, αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

8.2. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστοτόπους ή/και ιστοσελίδες ή/και πηγές που παρέχονται από τρίτα πρόσωπα, με τα οποία δεν έχουμε οποιαδήποτε σύνδεση. Οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά προς ενημερωτικό σκοπό, ενώ το περιεχόμενό τους δε βρίσκεται σε καμία περίπτωση υπό τον έλεγχό μας. Σε κάθε περίπτωση, σας συστήνουμε να χρησιμοποιείτε πάντοτε Λογισμικό προστασίας από ιούς και κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο Λογισμικό.

8.3. Αποκλειστικά σε εσάς εναπόκειται η ευθύνη για την αξιολόγηση, εκτίμηση, χρήση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων από τον Ιστότοπο πληροφοριών. Η λήψη αποφάσεων, οποιασδήποτε φύσεως, ενόψει ή με αφορμή τις πληροφορίες αυτές, γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη και δεν υποχρεούμαστε να καλύψουμε ή να ανορθώσουμε τις ζημίες που τυχόν υποστείτε από τη χρήση τους, όπως εξάλλου ορίζεται στον Όρο της επόμενης παραγράφου (8.4).

8.4. Δεδομένων των ανωτέρω και στο βαθμό που κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, αποποιούμαστε κάθε ευθύνη και δεν υποχρεούμαστε να ανορθώσουμε οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια τυχόν υποστείτε, οποιασδήποτε φύσεως, συμπεριλαμβανομένης και της καθυστέρησης εξυπηρέτησης, λόγω (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά):

 • της εκ μέρους σας χρήσης ή αξιοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται μέσω του Ιστοτόπου, ή
 • λόγω ιών (viruses), επίθεσης άρνησης εξυπηρέτησης ή οποιουδήποτε άλλου είδους κακόβουλων ή τεχνολογικά επιζήμιων Λογισμικών ή υλικών που ενδέχεται να προσβάλουν το Λογισμικό (software) ή/και το Υλισμικό (hardware) του ηλεκτρονικού σας υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής χρησιμοποιείτε (έξυπνο κινητό, ταμπλέτα κλπ), ενόψει της επίσκεψης και περιήγησής σας στον Ιστότοπο, ή
 • λόγω της χρήσης υπερσυνδέσμων (links) στους οποίους παραπέμπει ο Ιστότοπος, ή
 • λόγω της μη συμμόρφωσής σας στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία ή/και τους παρόντες Όρους.

Σε κάθε περίπτωση, η όποια προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υποχρέωσή μας να ανορθώσουμε δική σας ζημία, θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο τις θετικές σας ζημιές και όχι τις αποθετικές ή/και τα διαφυγόντα σας κέρδη.

 1. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

9.1. «Γεγονός ανωτέρας βίας» νοείται κάθε γεγονός που εξέρχεται του δικού μας πεδίου ελέγχου και είναι αδύνατο να προβλεφθεί, ακόμα και αν εξαντλήσουμε την επιμέλεια και τη σύνεσή μας, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά), ο πόλεμος, η πυρκαγιά, ο σεισμός, η πλημμύρα, η πανδημία ή η επιδημία, η απεργία, τα προβλήματα ή οι τεχνικές δυσλειτουργίες των δικτύων ή των γραμμών, ή των online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, των server ή provider, των εξαρτημάτων υπολογιστών, του Λογισμικού, η μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο τηλεφωνικό δίκτυο ή το διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, η διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και η προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες ή λόγω κακής χρήσης του Ιστοτόπου, κατά παράβαση των Όρων.

9.2. Δεν ευθυνόμαστε, σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Ιστοτόπου, ή για τη διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών ή των εφαρμογών του, ή για οποιαδήποτε τεχνικά ζητήματα τυχόν εμφανισθούν, όπως και για οποιαδήποτε εν γένει ζημία υποστείτε, λόγω γεγονότος που συνιστά «Ανωτέρα Βία» και για όσο χρονικό διάστημα το εν λόγω γεγονός διαρκέσει.

 1. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τους Όρους ανά πάσα στιγμή, για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, δικαιούμαστε να τροποποιούμε ή να διορθώνουμε το περιεχόμενο του Ιστοτόπου οποτεδήποτε ή/και να αναστέλλουμε ή/και να διακόπτουμε τη λειτουργία του, προσωρινά ή οριστικά, χωρίς να προβούμε σε οποιαδήποτε σχετική προειδοποίηση.

10.2. Εάν δεν ασκήσουμε οποιοδήποτε δικαίωμά μας που απορρέει από τους Όρους, αυτό δε συνιστά παραίτησή μας από αυτό. Αντίστοιχα, η τυχόν παραίτησή μας από κάποια μεμονωμένη αξίωση, δε συνιστά παραίτηση από τυχόν παρόμοια αξίωσή μας στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, καμία παραίτηση από τα δικαιώματά μας που απορρέουν από τους Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία δε θα θεωρείται έγκυρη, εκτός εάν πραγματοποιείται ρητά και εγγράφως.

10.3. Τυχόν ακυρότητα οποιουδήποτε εκ των Όρων, δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου αυτών.

10.4. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σας ενημερώνουμε ότι διαθέτουμε υπηρεσία λήψης αιτημάτων και παραπόνων. Τα αιτήματα και τα παράπονά σας προς εμάς, μπορούν να υποβάλλονται προφορικά ή εγγράφως, μέσω:

(α) συμπλήρωσης της ειδικής φόρμας που μπορείτε να βρείτε για υποβολή αιτήματος και για υποβολή παραπόνου και αποστολής της, είτε ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση της έδρας μας, είτε ηλεκτρονικά.

(β) Δεσμευόμαστε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, προς το σκοπό της αιτιολογημένης απάντησης επί των παραπόνων και των λοιπών αιτημάτων σας, εντός εύλογου χρόνου από τη λήψη τους.

10.5. Οι Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από αυτούς, θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

10.6. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και την επίλυση τυχόν προβλημάτων που προκύψουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Σε περίπτωση, όμως, αδυναμίας πλήρους επίλυσης των τυχόν ζητημάτων τα οποία έχετε, καθώς και σε περίπτωση που θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμά σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), καθώς και σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών.

10.7. Σε περίπτωση που η προσπάθεια φιλικής διευθέτησης οποιασδήποτε διαφοράς σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτύχει, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

 1. Τρόποι Αποστολής

1.1. Παραλαβή από φυσικό κατάστημα δωρεάν: Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, παραλαβή από κάποιο φυσικό κατάστημα, θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας του από το εν λόγω κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής). Ο Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει την παραγγελία του εντός πέντε ημερολογιακών ημερών την παραλαβή της σχετικής ειδοποίησης παραλαβής. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης προς παραλαβή, θα θεωρείται ότι ο Πελάτης υπαναχωρεί από την πώληση και η παραγγελία θα ακυρώνεται. Τυχόν προκαταβολή ή/και εξόφληση του ποσού της παραγγελίας δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει εις χείρας της Εταιρείας. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης οφείλει να επιδείξει την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την παραλαβή, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο). Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή, το αποδεικτικό της εξόφλησης, αν έχει λάβει χώρα σε προγενέστερο χρόνο, καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του.

1.2. Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Πελάτης: Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά τον Πελάτη. Σημειώνεται ότι ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Για την παραλαβή της παραγγελίας, ο Πελάτης θα επιδεικνύει στον εξωτερικό συνεργάτη-μεταφορέα την επιβεβαίωση της παραγγελίας (κωδικό παραγγελίας) και την ειδοποίηση για την αποστολή, το αποδεικτικό της εξόφλησης, αν έχει λάβει χώρα σε προγενέστερο χρόνο, καθώς επίσης και επίσημο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ή διαβατήριο). Αν ο Πελάτης επιθυμεί να εξουσιοδοτήσει τρίτο πρόσωπο για την παραλαβή της παραγγελίας του, τότε το τρίτο εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο θα πρέπει να επιδείξει ειδική εξουσιοδότηση προς παραλαβή της συγκεκριμένης παραγγελίας νόμιμα θεωρημένη από ΚΕΠ ή αστυνομική ή άλλη Αρχή, καθώς και επίσημο έγγραφο απαραίτητο για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κλπ). Δεδομένου ότι μετά από την παραλαβή των προϊόντων, ο κίνδυνος μεταβαίνει στον Πελάτη, ο τελευταίος οφείλει να ελέγχει κατά την παραλαβή τα προϊόντα που παραλαμβάνει, καθώς με την υπογραφή του κατά την παραλαβή επιβεβαιώνει, ότι παρέλαβε ορθώς τα προϊόντα της παραγγελίας του. Εφόσον ο Πελάτης δεν παραλάβει το προϊόν μετά από τη λήψη της ειδοποίησης προς αποστολή και παρά τη σχετική ειδοποίηση από τον μεταφορέα, θα θεωρείται ότι ο Πελάτης υπαναχωρεί από την πώληση και η παραγγελία θα ακυρώνεται. Τυχόν προκαταβολή ή/και εξόφληση του ποσού της παραγγελίας δεν επιστρέφεται, αλλά παραμένει εις χείρας της Εταιρείας.

 Κόστος μεταφορικών: Υπολογίζεται κατά περίπτωση, από το κατάστημα και σε συνάρτηση με τον τόπο αποστολής.

 1. Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης των πωλουμένων προϊόντων και υπηρεσιών προσδιορίζεται στην παραγγελία αναλόγως της διαθεσιμότητας, επιβεβαιώνεται στην αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, και είναι το πολύ τριάντα (30) ημέρες από το χρόνο της κατάρτισης της πώλησης, εκτός αν υπάρξει ειδική διαφορετική συμφωνία των μερών που επιβεβαιώνεται εγγράφως, με ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Ανωτέρα βία: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν, υπό τη συνδρομή των περιστάσεων ανωτέρας βίας, ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα, καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

3. Τρόποι Πληρωμής

3.1. Πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των προϊόντων που αγοράσατε με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους που αναγράφονται

 • Μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners.

3.1.α. Ασφάλεια συναλλαγών 

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “VIVA WALLET” και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού. .

Στην αιτιολογία κατάθεσης παρακαλώ να αναγράφεται το όνομα στο οποίο θα κοπεί η απόδειξη/τιμολόγιο, τα πλήρη στοιχεία τιμολόγησης, ήτοι: 1. Για φυσικά πρόσωπα/ατομικές επιχειρήσεις: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα και ένα κινητό τηλέφωνο, 2. Για νομικά πρόσωπα: Επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ, αριθμός ΓΕΜΗ, δραστηριότητα.

 

3.3. Επικοινωνία:

Επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2102207289 μέσω e-mail στο info@vsale.io

Σημειώνονται τα εξής:

 1. Στις αναγραφόμενες τιμές των διαφόρων προϊόντων που αποτυπώνονται στις σελίδες του ιστοτόπου, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%.
 2. Οι διάφορες προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
 3. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση και ενδέχεται σε κάποιο προϊόν η τιμή που δημοσιεύουμε να μην ισχύει πλέον. Σε περίπτωση που παραγγείλετε προϊόν του οποίου η τιμή έχει αλλάξει, προ της χρέωσής σας θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την αλλαγή που έχει γίνει. Σε αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας αν δεν συμφωνείτε με τη νέα τιμή του προϊόντος.

 

 1. Όροι και Προϋποθέσεις Αγορών

4.1. Εφαρμογή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται στα πωλούμενα αγαθά από την εκάστοτε εταιρεία εντός της εφαρμογής.

4.2. Εγγραφή ή Σύνδεση

Για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών, ο Χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος (εφεξής «Χρήστης» ή «Πελάτης») πριν ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας του μπορεί να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Για την εγγραφή ή σύνδεση του Χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και email. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά για την αποστολή ενημερώσεων για νέα προϊόντα ή προσφορές, σε πελάτες ή εγγεγραμμένους χρήστες της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αν οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο Χρήστης επιθυμεί να ακυρώσει την εγγραφή του στη λίστα διευθύνσεων/email, μπορεί να το κάνει αποστέλλοντας email στη διεύθυνση support@vsale.io  προκειμένου να ζητήσει τη διαγραφή ή αλλαγή των τηρούμενων προσωπικών του στοιχείων.

4.3. Παραγγελία. Υποβολή και Αποδοχή

4.3.1. Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας – Πρόταση για αγορά αγαθών

Η παραγγελία των προϊόντων ή/και υπηρεσιών υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και αποστολής της ειδικής Φόρμας Παραγγελίας που υπάρχει στο ηλεκτρονικό κατάστημα . Πριν από την υποβολή της παραγγελίας ο Πελάτης πρέπει να λάβει ενημέρωση των όρων της πώλησης και να επιλέξει «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και προϋποθέσεις αγορών». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση των ακόλουθων πληροφοριών:

Ι. Των κύριων χαρακτηριστικών των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών που παρήγγειλε, όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω.

ΙΙ. Της ταυτότητας, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου, του αριθμού φαξ και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ καθώς και του προμηθευτή των παραγγελλομένων προϊόντων ή/και υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Της συνολικής τιμής των προϊόντων ή/και υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α., κάθε άλλου τέλους και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις πρέπει να γίνεται γνωστό στον Πελάτη στο κείμενο της παραγγελίας (φόρμα παραγγελίας) και ο Πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από την υποβολή της παραγγελίας. Πρόσθετες επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες που δεν έγιναν γνωστές στον Πελάτη πριν την υποβολή της παραγγελίας του ή σε περίπτωση που δεν μπορούσαν κατά την παραγγελία να υπολογιστούν δεν γνωστοποιήθηκαν στον Πελάτη τηλεφωνικώς πριν την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας, τότε αυτές δεν βαρύνουν τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη ρητή συναίνεση του. Ειδικότερα, οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων ή/και υπηρεσιών όπως τίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι οι τελικές (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.). Οι ως άνω αναγραφόμενες τελικές τιμές κάθε προϊόντος ή/και υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται στη συνέχεια του κειμένου της παραγγελίας με βάση την επιλογή του τρόπου αποστολής.

 1. IV. Του κόστους χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων χρέωση.
 2. V. Των μέσων πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, αλλά και της προθεσμίας εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά ή να παράσχει τις υπηρεσίες.
 3. VI. Των τυχόν περιορισμών παράδοσης και των μέσων πληρωμής.

VII. Των προϋποθέσεων, των εξαιρέσεων, της προθεσμίας και των διαδικασιών άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης καθώς και της υποχρέωσης επιβάρυνσης του Πελάτη με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σε περίπτωση υπαναχώρησης του.

VIII. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της υπηρεσίας, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 1. IX. Όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης με βάση το Νόμο, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα της υπαναχώρησης.
 2. X. Της ύπαρξης της ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα.
 3. XI. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης του Πελάτη μετά την πώληση, εξυπηρέτησης μετά την πώληση και εμπορικών εγγυήσεων.

XII. Της διάρκειας της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή της αυτόματης παράτασης, των όρων για τη λήξη της σύμβασης.

XIII. Όπου τυγχάνει εφαρμογής, της ελάχιστης διάρκειας των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης.

XIV. ’Οπου τυγχάνει εφαρμογής, της ύπαρξης και των όρων κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (π.χ. προκαταβολή τιμήματος σε περίπτωση προ-παραγγελίας κλπ) που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη, όποτε το ζητήσει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 1. XV. Tης υποχρέωσης πληρωμής με την υποβολή της παραγγελίας.
  Η αποστολή της παραγγελίας προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί πρόταση για αγορά των παραγγελλόμενων αγαθών και δήλωση αποδοχής όλων των χρεώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

4.3.2. Επιβεβαίωση παραλαβής ηλεκτρονικής παραγγελίας – Κατάρτιση πώλησης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Χρήστη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Χρήστης/Πελάτης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη Σύμβαση Πώλησης.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων της παραγγελίας. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος ο Πελάτης θα λάβει σχετική ενημέρωση. Ειδικότερα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του προϊόντος και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των προιόντων, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης της παραγγελίας, όπως αυτός έγινε γνωστός στο Πελάτη ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας του. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η πώληση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης – ΕΤΑΙΡΕΙΑ) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη «Η παραγγελία σου έχει αποσταλεί» ή «Η παραγγελία σου είναι έτοιμη προς παραλαβή».

Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο Πελάτης υποχρεούται να ελέγχει την κατάσταση της παραγγελίας του και να ενημερώσει αμέσως την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγγράφως για οποιοδήποτε σφάλμα στην παραγγελία, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση πώλησης.

Περιορισμοί Ευθύνης: Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προιόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και επιστροφής των προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο Πελάτης καθυστερεί να επιστρέψει τα προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει την αξία τους.

4.3.3. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Ο Πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων της εάν αυτά δεν είναι διαθέσιμα κατά τον χρόνο της παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να μην αποδεχτεί τη συγκεκριμένη παραγγελία και ως εκ τούτου να μην καταρτιστεί η πώληση. Τυχόν πληρωμές θα επιστρέφονται στον Πελάτη χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο που ο Πελάτης επέλεξε να πληρώσει την παραγγελία του. Ειδικές περιπτώσεις διαθεσιμότητας είναι οι παρακάτω:

 •  Κατόπιν παραγγελίας: Το προϊόν θα αναζητηθεί σε προμηθευτή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και ο Πελάτης θα λάβει ενημέρωση για την διαθεσιμότητα του προϊόντος εντός 3-5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας του. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.
 • Με προ-παραγγελία: Το προϊόν δεν βρίσκεται στις αποθήκες του προμηθευτή αλλά μπορεί να παραγγελθεί με εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Σε αυτή την περίπτωση πριν την υποβολή της παραγγελίας γνωστοποιείται στον Πελάτη ο εκτιμώμενος χρόνος άφιξης του προϊόντος. Η επιβεβαίωση λήψης εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ της προ-παραγγελίας αποτελεί μόνο επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων (κατάρτιση) πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να ζητηθεί προκαταβολή μέρους του τιμήματος έως και πλήρης εξόφληση αναλόγως της φύσης του αντικειμένου.
 • Προσωρινά Εξαντλημένο: Το προϊόν έχει εξαντληθεί ή καταργηθεί ή δεν αναμένεται άμεσα η παραλαβή του.
 • Προσφορά: Οι τιμές των εν λόγω προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ γνωστοποιεί κάθε φορά στον Πελάτη τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης του παραγγελλόμενου προϊόντος, αναλόγως των περιστάσεων. Σε κάθε περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να παραδώσει το παραγγελθέν προϊόν εντός 5 ημερών από την επιβεβαίωση παραλαβής της παραγγελίας. Ωστόσο, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τον Πελάτη σε περίπτωση συνδρομής επιγενόμενων λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή για τον πιθανό (νέο) χρόνο παράδοσης εφόσον συντρέχουν λόγοι καθυστέρησης της παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με ηλεκτρονικό μήνυμα στο support@vsale.io). Εφόσον ακυρωθεί η παραγγελία και έτσι καταγγελθεί η σύμβαση πώλησης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να επιστρέψει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλα τα χρήματα που της είχε καταβάλλει ο Πελάτης.
Μη διαθεσιμότητα μέρους παραγγελίας: Αν η έλλειψη διαθεσιμότητας αφορά μέρος μόνον των παραγγελθέντων προϊόντων της παραγγελίας, το υπόλοιπο της παραγγελίας εκτελείται κανονικά, εκτός και εάν τα προϊόντα της παραγγελίας είναι συναφή, και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και ο Πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκτέλεση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία.

 1. Παράδοση παραγγελίας

5.1. Τόπος Παράδοσης

Παραλαβή από φυσικό κατάστημα δωρεάν: Στην περίπτωση που ο Πελάτης επιλέξει κατά την υποβολή της παραγγελίας του, παραλαβή από κάποιο φυσικό κατάστημα, θα λάβει ηλεκτρονική ενημέρωση για τον εκτιμώμενο χρόνο παραλαβής της παραγγελίας του από το εν λόγω κατάστημα (επιβεβαίωση παραλαβής). Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχείο Ι.Ι.

Παράδοση στον τόπο που ορίζει ο Πελάτης: Στην περίπτωση που το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που έχει επιλέξει ο Πελάτης, το προϊόν παραδίδεται σε εξωτερικό συνεργάτη – μεταφορέα και ο Πελάτης ενημερώνεται ηλεκτρονικά, ότι το προϊόν είναι έτοιμο προς αποστολή. Τα έξοδα αποστολής υπολογίζονται βάσει της παραγγελίας του Πελάτη. Τυχόν λανθασμένη καταχώριση εκ μέρους του Πελάτη και ως εκ τούτου λανθασμένος υπολογισμός εξόδων αποστολής δεν βαρύνει την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αλλά τον Πελάτη. Σημειώνεται ότι ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μεταφορά με δικά του μέσα και έξοδα, ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, τα προϊόντα μεταφέρονται με δικό του κίνδυνο. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχείο Ι.ΙΙ.

Ως προς το κόστος μεταφορικών, το χρόνο παράδοσης, τον τρόπο και το χρόνο πληρωμής, ισχύουν τα αναφερόμενα ανωτέρω, υπό στοιχεία II, III.

5.2. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013) – Επιστροφή προιόντων

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

 • Στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα και επιπλέον, τα προϊόντα έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.
 • Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση,

 

 1. Αξιώσεις λόγω ελαττωματικότητας ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας

Ευθύνη Πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε περίπτωση ευθύνης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του προϊόντος («νόμιμη εγγύηση»), ο Πελάτης δικαιούται κατ’ επιλογήν του: α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο Πελάτης επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποιο ελάττωμα έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με το ηλεκτρονικό κατάστημα αμέσως μετά την παράδοση την ίδια ημέρα ή την επόμενη εργάσιμη  μεσω της εφαρμογης στα; Στοιχεια που αναγράφονται στην σελίδα της εταιρίας.  Εφόσον ένα προϊόν δηλωθεί ως ελαττωματικό από τον Πελάτη, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού από αρμόδιους τεχνικούς.

Περιορισμός ευθύνης: Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις εάν γνωστοποίησε στον Πελάτη και έτσι αυτός γνώριζε, την έλλειψη ή το ελάττωμα στο προϊόν. Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν παρέχει εγγύηση, ούτε εγγυάται προστασία για καταλληλότητα πωλούμενου προϊόντος για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό.

 1. Τελικές Διατάξεις

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, το site έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Αθήνα και η Ελληνική Νομοθεσία θα καθοδηγεί την χρήση του site και την ερμηνεία του. Αν ο Χρήστης επιλέξει να αποκτήσει πρόσβαση στο site από άλλη χώρα, έχει την ευθύνη να ακολουθήσει τους Νόμους της χώρας αυτής.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένει στην ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

 

 1. Πολιτική Εμπιστευτικότητας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων
  Διευκρινήσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

(ως Υπεύθυνου και Εκτελούντα την Επεξεργασία, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679)

8.1. Γιατί η Εταιρία θα επεξεργαστεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) και τα Ειδικής Κατηγορίας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΚΔΠΧ) του Πελάτη;
Με την αγορά υπηρεσιών/προϊόντων που πραγματοποιεί ο Πελάτης μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρίας, δηλώνει ότι θέλει να αναλάβει η Εταιρία για λογαριασμό του την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή τη μεσολάβηση ανάμεσα στον Πελάτη και σε κάποιον τρίτο για την ολοκλήρωση μιας εργασίας με την ιδιότητά της η Εταιρία ως πάροχoς υπηρεσιών διαδικτύου. Η Εταιρία, βάσει των πληροφοριών/δεδομένων που δηλώνει ο Πελάτης στην ιστοσελίδα της/φόρμα παραγγελίας, θα πρέπει να τον εντάξει σε μια ομοιογενή κατηγορία και να υπολογίσει, βάσει των δηλώσεών του, το κατάλληλο και αναλογικό για τον Πελάτη προϊόν/υπηρεσία.

Για να γίνει αυτό, είναι αναγκαίο να δηλώσει ο Πελάτης τα συγκεκριμένα ΔΠΧ ή/και τα ΕΚΔΠΧ που αναφέρονται στα σχετικά πεδία της φόρμας παραγγελίας. Τα στοιχεία αυτά είναι αντικειμενικά ουσιώδη για την εκπλήρωση του σκοπού και τη λειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας. Η σωστή και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία συνιστούν υποχρέωσή του Πελάτη από τον νόμο. Είναι πιθανό ανακριβής ή ελλιπής πληροφόρηση για τα στοιχεία που ζητά η Εταιρία να θεμελιώσει δικαίωμα να ζητήσει η Εταιρία ακόμα και την ακύρωση ή καταγγελία της παρεχομένης υπηρεσίας οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Για όσο χρόνο θα παραμένει σε ισχύ η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η Εταιρία θα επεξεργάζεται τα δεδομένα του Πελάτη που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της, με βάση τη ρητή συγκατάθεση που θα μας χορηγήσει ο Πελάτης στο παρόν στάδιο μέσω της παραγγελίας υπηρεσίας/προϊόντος ή σε τυχόν άλλο μεταγενέστερο στάδιο.

8.2. Σε τι είδους επεξεργασία των δεδομένων μου θα προβεί η Εταιρία;
Αφού ο Πελάτης προβεί στην παραγγελία προϊόντος /υπηρεσίας, συμπληρωμένη σε όλα τα πεδία, η Εταιρία θα προχωρήσει, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, σε κάθε πράξη ή σειρά πράξεων επεξεργασίας των δεδομένων του Πελάτη και με τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μέσων όπως π.χ. συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διόρθωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών. Η Εταιρία κάνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων για την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την παροχή της υπηρεσίας. Μέσω αυτών των αυτοματοποιημένων μέσων, η Εταιρία δύναται να λαμβάνει αποφάσεις πιο σύντομα, με μεγαλύτερη ακρίβεια, διαφάνεια και συνέπεια.

Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, πραγματοποιούνται τακτικοί σχετικοί έλεγχοι από αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρίας.

Η Εταιρία στα πλαίσια προστασίας των εννόμων συμφερόντων, πραγματοποιεί συχνά ελέγχους, μέσο πιστοποιημένων αυτοματοποιημένων μέσων, για λόγους αποτροπής απάτης σε βάρος της.

Ειδικά, πραγματοποιούνται οι εξής επιμέρους επεξεργασίες προς το σκοπό συμμόρφωσής της Εταιρίας με προβλέψεις της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας: έλεγχοι (και αυτοματοποιημένοι) για να αποτραπεί η χρήση των προϊόντων για σκοπούς ξεπλύματος χρήματος ή/και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με τη διοικητική συνεργασία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον φορολογικό τομέα, πραγματοποιούνται έλεγχοι και αποστέλλονται στοιχεία και δεδομένα προς το σκοπό συμμόρφωσης της Εταιρίας με την πολυμερή συμφωνία Αρμοδίων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

8.3. Για πόσο χρόνο θα κρατά η Εταιρία τα δεδομένα του Πελάτη σε αρχείο;

Η Εταιρία θα κρατήσει τα δεδομένα του Πελάτη για όσο χρόνο θα διατηρείται συμβατική σχέση μεταξύ τους, τόσο σε έγχαρτη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, αυτή διακοπεί η Εταιρία θα τα κρατήσει για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχόν σχετικών αξιώσεων. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση η Εταιρία θα κρατήσει τα στοιχεία για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) έτους από την λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

8.4. Ποια δικαιώματα έχει ο Πελάτης σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων του;
Ο Πελάτης μπορεί να ασκήσει, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα: το δικαίωμα πρόσβασης (για να μάθει ποια δεδομένα του επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους), διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων), διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη) (διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρίας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη), περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων κ.λπ.), φορητότητας (να λάβει ο Πελάτης τα δεδομένα του σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο).

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για τον Πελάτη, με την αποστολή σχετικής επιστολής ή e-mail στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, εκτός αν επαναλαμβάνονται συχνά και λόγω όγκου έχουν για την Εταιρία διοικητικό κόστος, οπότε ο Πελάτης θα επιβαρυνθεί με το σχετικό κόστος.

Εφόσον ο Πελάτης ασκήσει οποιαδήποτε από τα δικαιώματά του αυτά, η Εταιρία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος του Πελάτη εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος, αφού ενημερώσει η Εταιρία είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Πέραν αυτών, ο Πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθεί στην επεξεργασία των ΔΠΧ και ΕΔΠΧ του για τους σκοπούς της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ανακαλώντας της συγκατάθεσή του. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασής του Πελάτη και σε μη παροχή υπηρεσιών από την Εταιρία, επειδή (σύμφωνα και με όσα προαναφέρθηκαν) καμία υπηρεσία δεν λειτουργεί χωρίς επεξεργασία των ΔΠΧ ή/και των ΕΠΔΧ του πελάτη (υποκειμένου των δεδομένων).

8.5. Πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων του Πελάτη;

Η ασφάλεια των δεδομένων είναι για την Εταιρία απόλυτη δέσμευση. Για να επιτευχθεί αυτό εφαρμόζονται όλα τα σύγχρονα και κατάλληλα για τους σκοπούς της επεξεργασίας τεχνικά (κρυπτογράφηση, ανωνυμοποίηση κ.λπ.) και οργανωτικά μέτρα, την ανταπόκριση των οποίων η Εταιρία ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

8.6. Πού θα διαβιβάζονται τα δεδομένα;

Τα δεδομένα του Πελάτη θα διαβιβαστούν σε τμήματα της Εταιρίας που είναι αρμόδια για την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας και για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ενδεικτικά αναφέρεται το τμήμα τεχνικής υποστήριξης, η νομική υπηρεσία, το λογιστήριο κ.λπ.

Τα δεδομένα του Πελάτη, ενδέχεται να διαβιβαστούν και να καταστούν προσιτά και από νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα με τα οποία, κατά καιρούς, η Εταιρία διατηρεί συμβάσεις για την ορθή παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών. Επίσης, τα δεδομένα, στα πλαίσια της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης του Πελάτη, μπορεί να διαβιβαστούν σε διάφορες υπηρεσίες, δημόσιες αρχές, κ.λπ. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, αυτά τα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Πελάτη αποκλειστικά για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών προς την Εταιρία και όχι προς ίδιο όφελος, ενεργώντας ως εκτελούντες την επεξεργασία.

Σε κάθε διαβίβαση η Εταιρία λαμβάνει πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία.

8.7. Θα κάνει η Εταιρία επεξεργασία των δεδομένων του Πελάτη και για εμπορικούς σκοπούς;

Για το χρόνο διάρκειας της επεξεργασίας που αναφέρεται παραπάνω, η Εταιρία ίσως θα επεξεργαστεί μόνο τα ΔΠΧ σας (όχι όμως αυτά των ΕΚΔΓΙΧ). Ο Πελάτης μπορεί να εναντιωθεί ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία των δεδομένων του (για εμπορικούς σκοπούς) μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, τα δεδομένα του Πελάτη δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για εμπορικούς σκοπούς.

8.8. Υποβολή καταγγελίας/διαμαρτυρίας;

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) της Εταιρίας: τηλ. 2102207289, email: support@vsale.io

Επίσης, ο Πελάτης διατηρεί πάντα το δικαίωμα να απευθυνθεί στις αρμόδιες αρχές, όπου μπορεί να υποβάλει τα σχετικά παράπονα. Για την Ελλάδα: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα), είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

Our website address is: https://vsale.io.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.